SSP og Fritidsvejledning

Velkommen til SSP Struer
Her kan du finde en række muligheder for at få mere information om SSP i Struer Kommune. Der vil være meget forskelligt materiale der, som følge af bredden i vores arbejde, henvender sig til mange interessenter.
 

SSP-samarbejdet er platformen i samarbejdet mellem:

Skolen, det Sociale område og Politiet.

Disse tre instanser skal i et samarbejde lave initiativer på det generelle og det individuelle plan, for at forebygge at kriminalitet og misbrug opstår blandt børn og unge.

Alle 3 områder er direkte via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

SSP i Struer Kommune er forankret i Ungdomsskolen rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt. SSP involverer i sagens natur som tværfaglig organisation en række fagpersoner fra såvel skoleområdet, det sociale område, politiet samt foreninger/klubber. 

S

Skolens forpligtelse til at udføre kriminalpræventivt arbejde er ikke i folkeskoleloven udtrykt direkte. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling. Herigennem skal eleven have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle.

Sammenholdt med andre af lovens bestemmelser om arbejde med tværgående emner og problemstillinger (projektopgaver, individuel målsætning og evaluering, elevers medbestemmelse og ansvar) gør det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde i bredeste forstand også er en del af folkeskolens opgaver.

Hertil kommer, at folkeskolen er forpligtet til som obligatorisk emne i undervisningen, at behandle misbrugsområdet, som netop er en af de mest kriminalitetsskabende faktorer.

S

Efter Lov om social service er det sociale område forpligtet til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge lever under. Det skal ske på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der er behov for en særlig støtte.

Støtten skal forsøge at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som jævnaldrende.

Dertil kommer bl.a. forpligtelsen til at etablere socialpædagogiske tiltag for børn og unge med særlige behov.

P

Efter Lov om rettens pleje – lovbekendtgørelse nr. 1001 af 5. oktober 2006 §114 skal Politidirektøren virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder.

Disse tre instansers forebyggende forpligtelser er udmøntet igennem SSP-samarbejdet i Struer kommuneSenest opdateret 10.07.2019 09:26 af APRSUP